සියලු ප්රවර්ග
නඩුව

වාණිජ සහ කාර්මික වහල PV

වේලාව: 2022-12-22 පහර: 87

ස්ථාවර වරහන් වල වාසි.

වරහනෙහි පිරිවිතරයන් ප්‍රමිතිගත කර අනුක්‍රමික කර ඇත;

ප්‍රධාන ව්‍යුහය සරල, ස්ථායී ක්‍රියාකාරිත්වය, අඩු අසාර්ථක වීමේ අනුපාතය සහ මූලික වශයෙන් නඩත්තු රහිත ය.

ස්ථාවර වරහනවල අඩුපාඩු.

සම්බන්ධතා ව්යුහය සංකීර්ණ වන අතර, සම්බන්ධතා සංඛ්යාව විශාල වන අතර, ස්ථාපනය විශාල පරිමාණ යාන්ත්රිකකරණය සාක්ෂාත් කරගත නොහැක;

අඩු බලශක්ති උත්පාදනය, ඉඩම් පුළුල් ලෙස භාවිතා කළ නොහැක

1
2
3
4

උණුසුම් කාණ්ඩ