අභ්යන්තර සේවාදායක දෝෂයකි

සේවාදායකය අභ්‍යන්තර දෝෂයකට හෝ වැරදි වින්‍යාසයකට මුහුණ දුන් අතර ඔබගේ ඉල්ලීම සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකි විය.

කරුණාකර සේවාදායක පරිපාලක අමතන්න [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] මෙම දෝෂය සිදු වූ වේලාව සහ මෙම දෝෂයට පෙර ඔබ සිදු කළ ක්‍රියාවන් පිළිබඳව ඔවුන්ට දැනුම් දීමට.

මෙම දෝෂය පිළිබඳ වැඩි විස්තර සේවාදායක දෝෂ ලොගයෙන් ලබාගත හැක.

මීට අමතරව, ඉල්ලීම හැසිරවීමට ErrorDocument භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කිරීමේදී 500 අභ්‍යන්තර සේවාදායක දෝෂයක් ඇති විය.


www.solardamper.net Port 80 හි Apache සේවාදායකය